Torah Study-Rabbin Deborah Brandt

 
image
 
Torah Study Links


Torah Study Links With New Testament Readings As Well.

Annual Cycle 2016-2017

3 Year Torah Cycle

Hebrew Calendar 2016 to 2017

Deborah's Torah Nuggets
Rabbin D'vorah Eliana Brandt
(M.Div In Judaic Studies)
Weekly Torah Study Sheets.

Genesis/B'Resheet Torah Nuggets

B'reisheet
Noach & Noach PowerPoint
Lech L'cha
Vayera
Chayei Sarah
Tol'dot
Vayetze
Vayishlach
VaYeishev
Miketz
Vayigash
Vay'chi

Exodus/Shemot Torah Nuggets

Shemot
Va'Eira
Bo
Beshalach
Yitro
Mishpatim
Terumah
Tetzaveh
KiTisa
Vayakhel-Pekudei

Leviticua/Vayikra Torah Nuggets

Vayikra
Tzav
Sh'mini
Tazria/M'tzora
Achrei Mot/K'doshim
Emor
B'Har/B'chukotai

Numbers/B'midbar Torah Nuggets

B'midbar
Naso
B'ha'alot'cha
Sh'lach L'cha
Korach
Chukat
Balak
Pinchas
Matot-Mas'ei

Deuteronomy/D'varim Torah Nuggets

Dvarim
Va'etchanan
Ekev
R'eh
Shof'tim
KiTeitsei
KiTavo
Nitzavim
VaYelech
Ha'azinu
V'Zot HaB'rachah